پایه اول ابتدايی
 
قالب وبلاگ

هدف هاي رفتاري درس علوم پايه اول

 

 

فصل اول

 

دانستنيها و مهارت ها

 

دانش آموز در پايان درس بايد  بتواند:

صداهاي مختلف را شناسايي كند.

با انواع حس ها آشنا شود.

چهار  مورد از فايده هاي شنوايي نام ببرد.

چهار مورد ازفايده هاي حس بويايي را نام ببرد.

چهار مورد از فايد هايي حس بينايي را نام ببرد.

چهار مورد از فايده هاي چشايي را نام ببريد.

چه مزه هاي را طريق زبان مي توان تشخيص داد نام ببريد.

را ههاي  مواظبت از چشم را بيان كند.

را ههاي مواظبت گوش  را نام ببريد

حس لامسه رابه عنوان يك وسيله موثر در شناسايي اشياءمي شناسد

از طريق نقاشي براي ارتباط و بيان نظرات استفاده كند..

انواع  بو را  با چند   آزمايش  تجزيه و تحليل نمايد.

با انجام چند آزمايش انواع مزه ها را طبقه بندي نمايد.

تفاوت ما بين صدا ها را با چند آزمايش تجزيه و تحليل نمايد.

 

 

نگرش

 

اهميت مواظبت و پاكيزگي حس هاي پنجگانه علاقه نشان مي دهد.

نكات ايمني در مورد حس هاي پنجگانه را رعايت مي كند.

.نسبت به استفاده از حواس خود كنجكاو  مي شود.

با افراد  گروه همكاري مي كند.

در فعاليت پرسش و پاسخ توبت را رعايت مي كند.

 

 *****

فصل دوم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

را ههاي كه به سالم مانده بدن كمك مي كند را نام ببرد.

تعداد و عده هايي  غذايي  روزانه را نام ببرد.

مهمترين وعده هاي غذايي را نام ببرد.

چند تا از غذاهايي كه براي صبحانه مناسب است  نام ببرد

اهميت خوردن صبحانه را  بيان كند

كار هاي كه براي سلامتي مفيد است نام ببرد.

اهميت ورزش ر ا با كمك د و جمله بيان كند.

وسيله شناسايي ميكروب نام ببرد.

تعريفي تا حد امكان خود از ميكروب بيان كند.

تعدادي وسايل خطرناك و برنده  را نام ببرد.

چهار مورد از نكات ايمني در استفاده از وسايل نوك تيز را نام ببرد.

تعداد دفعات  مسواك زدن  در شبانه روز را نام ببرد.

اهميت واكسن زدن را با يك مثال توضيح دهد.

ميكروب را به عنوان عامل بيماري زا بشناسد.

 راههاي  مبارزه با ميكروب را بيان كند

با چند  فعاليت نحوه ي استفاده از وسايل برقي  را درست انجام دهد.

با چند فعاليت اهميت پاگيزگي در زندگي روز مره نشان دهد

 

نگرش

 

اهميت پاگيزگي و نظافت علاقه مند و احساس مسئوليت مي كند.

نكات ايمني ورزش در هر و مكان و زمان رعايت كند.

نكات ايمني را در استفاده از وسايل برقي  رعايت مي كند

 نسبت به داشتن عاد ت هاي صحيح بهداشت شخصي و عمومي مسئوليت پذير است.

نسبت به كارهايي كه باعث سلامتي مي شود با ديگران مشورت مي نمايد.

اهميت خاموش كردن آتش هنگامي كه از آن استفاده نمي كنيم ، مي داندنمآن استفاده نمي كنيم

اهميت تميز كردن زخم را پي مي برد.

 

 *****

 

فصل سوم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

حركت هاي گوناگون  در  جانوران را با ذكر مثال بيان كند .

با انواع   غذا خوردن جانوران آشنا مي شود.

با محل زندگي جانوران آشنا مي شود.

نوع حركت جانوران را مشخص كند.

اندام حركت جانوران را نام ببرد.

چند جانور را كه در خشكي زندگي مي كند نام ببرد.

چند جانور را كه در آب زندگي مي كند را نام ببرد.

شكل هاي مختلف جانوران  را بيان كند.

با اندازه هاي مختلف  جانوران را آشنا مي شود.

جانوراني كه علف خوار هستند نام ببرد.

جانوراني كه گوشت خوار هستند را نام ببرد.

اندام  هاي حركتي  ماهي را نام ببرد.

دو مورد  فايد هاي  حركت جانوران را  بيان كند.

محل لانه ساختن بعضي از جانوران را بيان كند.

جانوراني كه پرواز مي كند طبقه بندي نمايد.

جانوران را از لحاظ حركتي طبقه بندي كند.

نحوه ساختن لانه را توضيح دهد.

دو مورد از علت مهاجرت جانوران را نام ببرد.

چهار مورد از تقليد صدا ي جانوران را انجام دهد .         

حركت ماهي را در آب نمايش دهد.

نحوه ي غذا خوردن ماهي را نمايش دهد.

طرز حركت بعضي از جانوران را بصورت نمايش اجرا نمايد.

نمونه ي از فايد هاي جانوران را به كلاس بياورد.

 

نگرش

 

نسبت به رفتار جانوران علاقه مند و كنجكاو مي شود

بچه ها نسبت به انجام كار هايشان با هم همكاري كند.

نسبت به شكل و اندازه لانه هاي مختلف كنجكاو مي شوند.

نسبت به نگه داري وسايلي كه از جانوران ساخته شده ارزش قائل مي شود.

درباره ي جانوران و فوايد آنها كنجكاو مي شود .

 نسبت به حفظ و نگه داري جانوران علاقه مند مي شود.

 

 *****

 

 

فصل چهارم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

قسمت هاي مختلف گياه را نام ببرد.

با انواع ريشه ها آشنا مي شود.

چند ريشه ي خوراكي را نام ببرد.

شكل انواع برگ ها را نام ببرد.

كار ريشه بطور ساده بيان  توضيح دهد.

دو تفاوت ريشه  ها را بيان كند.

كار ساقه به طور ساده توضيح دهد.

دو تفاوت ساقه ها را بيان كند.

كار گل را بيان كند .

چگونگي تشكيل ميوه را شرح دهد.

چند گياه ميوه دار را نام ببرد

يك فايده از گلبرگ را بيان كند.

فايده هاي مختلف گياهان را بيان كند..

نسبت به گوناگوني بودن اندام هاي گياه قضاوت مي كند.

فايده گياهاني چون آفتابگردان پنبه و درخت و انگور را بيان كند.

برگ را از نظر رنگ و اندازه و شكل  طبقه بندي كند.

انواع ريشه ها را لحاظ شكل طبقه بندي كند.

به موارد تشابه و تفاوت ميوه هاي  مختلف توجه مي كند.

محل نگه داري دانه در گياه را مشخص كند.

هنگام مشاهده قسمت هاي مختلف گياه يادداشت  مي كند.

تصوير يك گياه را به طور كامل نقاشي كند.

براي مشاهده قسمت هاي مختلف يك گياه از ذره بين استفاده مي كند.        

چند ميوه را به تصوير بكشد.

به موارد تشابه و تفاوت ميوه هاي  مختلف توجه مي كند.

رشد ريشه  يك گياه ( مثلا" پياز) را با انجام فعاليت مشاهده كند.

اندام هاي مختلف گياه را به كمك يك گياه  واقعي معرفي كند.

از طريق گلبرگ گياهان  رنگ تهيه كند .

 

نگرشي

 

نسبت به ارزش و  اهميت درختان كنجكاو و علاقه نشان دهد.

نسبت به زبيا سازي محيط اطراف احساس مسئوليت مي كند.

.حس همكاري در فعاليت گروهي تقويت كند.

 

 *****

 

فصل پنجم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

 بزرگترين منبع گرما را نام ببرد.

وسايل گرما زا جهت استفاده در زمستان نام ببرد.

استفاده متفاوت از گرما در جا هاي  مختلف را نام ببرد

 چند نمونه از محيط سرد و گرم را نام ببرد.

لباس  هاي مناسب  هر فصل را نام ببرد.

تاثير رنگ جسم بر ميزان گرم شدن آنها در مقابل نور خورشيد بيان كند.

چير هايي كه باعث سرد شدن مي شود را نام ببرد.

چيز هايي كه باعث گرم شدن مي شود را نام ببرد.

وسايل يا اشيايي كه داراي گرما يا نور يا هر دو مي باشد ، در يك جدول جداگانه اي مشخص كند.

تاثير گرما بر اجسام تيره و روشن را توضيح دهد.

محيط  گرم و سرد را از طريق آزمايش نشان دهد.

در نبودن خورشيد  وضعيت را پيش بيني نمايد

همه جا به يك اندازه گرم نيست با انجام فعاليتي مشاهده مي كند.

شكلي از وسايل مورد استفاده در خانه را نقاشي نمايد.

تاثير گرما بر اجسام تيره و سفيد را  با يك آزمايش نشان دهد.

به كمك يك آزمايش سرعت ذوب شدن يخ در جاهاي مختلف انجام دهد

تاثير محيط گرم و سايه  بر آب شدن يخ با يك آزمايش نشان دهد.

 

نگرش

 

پوشش مناسب در هر زمان و مكان را به خوبي رعايت كند.

در هنگام استفاده از وسايل گرمازا نكات ايمني را رعايت نمايد.

نسبت به نحوه صحيح  صرفه جويي از وسايل گرمازا با دقت رعايت مي كند

 

 *****

 

فصل ششم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

 با انواع حركت اجسام آشنا مي شود.

وسايل ساكن و متحرك را نام ببرد.

مقايسه حركت يك جسم روي سطوح مختلف را نام ببرد.

اثر حركت چرخ در آسانتر شدن حركت مشاهده كند.

چند وسياه چرخ دار را نام ببرد.

از طريق طبقه بندي چيز هاي ساكن و متحرك را مشخص مي كند.

اجسام ساكن و متحرك را طبقه بندي مي كند

حركت  اجسام سبك و سنگين روي سطح مقايسه و نتيجه گيري مي كند.

نمونه از كار برد هاي چرخ را نام ببرد.

حركت اجسام روي  سطح هموار و ناهموار را مقايسه كند.

با انجام يك فعاليت تفاوت وسايل چرخ دار و غير چرخ دار نشان مي  دهد

از طريق بازي مفهوم حركت را نشان مي دهد

با انجام يك فعاليت  تاثير حركت بردر روي اجسام سطح صاف و سطح ناصاف مقايسه كند.

 

نگرش

اهميت و كاربرد چرخ در زندگي روز مره علاقه مند مي شود.

در فعاليت هاي گروهي فعالانه و با احساس مسئوليت شركت كند.

نسبت به نحوه ي حركت چيز هاي اطراف  خود كنجكاو مي شود.

 

 *****

 

فصل هفتم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

چند مورد استفاده ‍ آهن ربا بيان مي كند.

با اشكال مختلف آهن ربا آشنا مي شود.

قدرت ربايش آهن ربا را نشان مي دهد.  

  با قدرت ربايشي آهن ربا آشنا مي شود.

 با نوع جنس آهن ربا آشنا مي شود.

چند مورد از اشيا كه آهن ربا آنها را به خود مي گيرد.نام ببرد.

دو قسمت از آهن ربا كه بيشتر چيز ها ي آهني را به خود مي گيرد نام ببرد.

بوسيله آهن ربا اشياء را طبقه بندي مي كند.

قدرت آهن ربا را با يكديگر مقايسه كند.

بعضي از وسايل را كه در آن ها از آهن ربا استفاده مي شود نام ببرد.

خاصيت آهن ربايي از طريق انجام فعاليتي نشان مي دهد.

دو آهن ربا را از نظر قدرت با هم مقايسه كند

 

نگرش

 

نسبت به اهميت آهن ربا در موقعيت هاي مختلف علاقه مند مي شود..

براي تهيه ي ابزار و  و سايل مورد نياز براي آزمايش احساس مسوليت كند.

نسبت به شناخت مواد اطراف كنجكاوي نشان مي دهد.

 

 *****

 

فصل هشتم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

 شكل هاي مختلف آب در جاهاي گوناگون را نام مي برد.

چند مورد از استفاده هاي مختلف از آب بيان كند.

منابع آب را نام ببرد.

علت  صرفه جويي در آب بيان كند.

چند مورد از استفاده  آب دريا را بيان كند.

روش هاي صرفه جويي آب را آشنا مي شود.

تفاوت آب تميز و كثيف را شرح دهد.

نحوه صرفه جويي در آب نمايش دهد.

طي فعاليتي اثر آب معمولي را در رشد گياهان نشان مي دهد.

آب تميز از كثيف تشخيص دهد.

 

نگرش

 

به اهميت آب در زندگي علاقه مند مي شود.

نسبت به پاكيزه نگه داشتن آب علاقه نشان مي دهد

نسبت به اهميت صرفه جويي در زندگي  زور مره احساس مسئوليت مي كند.

درآبياري گل ها و گياهان علاقه مند مي شود.

با تهيه  گلدان و آب دادن به آن استفاده از آب را خوب ياد مي گيرد.

 

 *****

 

فصل  نهم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

تفاوت ظاهري سنگ ها را بيان مي كند.

چند مورد از استفاده هاي سنگ ها را نام ببرد.

چند محل را كه درآن سنگ يافت مي شود نام ببرد.

چند نوع از سنگ ها نام ببرد.

تعدادي از شكل  سنگ ها ي مختلف را با هم مقايسه مي كند.

با تعدادي از سنگها شكل بسازد.

سنگ ها رااز روي شكل و اندازه و رنگ طبقه بندي مي كند..

بعضي از سنگ ها را  باكمك ذره بين مشاهده كند.

با سنگ ها شكل هاي مختلفي بسازد.

در هنگام ساختن شكل هاي مختلف با سنگ به طور دقيق عمل مي كند.

 

نگرش

 

اهميت و كاربرد  سنگ ها  در زندگي روز مره علاقه مند مي شود.

در تهيه و جمع آوري سنگ ها فعالانه شركت نمايد.

نكات ايمني در مورد سنگ را رعايت مي كند.

 

 *****

 

فصل دهم

 

دانستنيها و مهارت ها

 

محل وجود خاك در محيط اطراف آشنا مي شود

با انواع خاك آشنا مي شود.

چند مورد از استفاده هاي خاك نام ببرد.

فايده وجود جانوران كوچك در خاك بطور ساده بيان نمايد.

چند جانوري كه در خاك زندگي مي كند نام ببرد.

تفاوت خاك و ماسه بيان كند

با مقداري گل چيز هاي مختلفي بسازد.

چند نمونه خاك  را به كلاس بياورد

با يك آزمايش ميزان نفوذ پذيري خاك را بايك آزمايش انجام دهد.

تفاوت  خاك و ماسه با يك آزمايش انجام دهد.

 

نگرشي

 

اهميت حفاظت و نگه داري  از خاك علاقه مند مي شود و احساس مسئوليت مي كند.

موارد  ايمني و بهداشتي را هنگام استفاده از خاك رعايت كند.

با استفاده از خاك در ساخت وسيله ( كاردستي ) به كارهاي دستي علاقه مند شود.

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

هدف كلي آشنايي با اهداف تدريس هرفصل از علوم مي باشد.

همچنين سهولت دسترسي به اهداف جهت تدريس آن فصل مورد نظرقرار گرفته است.

 

نحوه ي  استفاده : جهت استفاده ازهدف هاي رفتاري علوم  به اين صورت كه بروي مقواي رنگي چاپ و  حتي هم مي توانيد در مقابل هدف هاي هر فصل تصاويري مربوط به آن فصل را انتخاب و بچسبانيد.

 جهت زيبايي  بروي ديوار كلاس زده شود.

 

 

 

 

گردآورنده: عبدالحسين ساري

سرگروه پايه: اول ابتدايي

  آموزش و پرورش شهرستان كنگان

 

 

منابع :

كتاب آموزش گام به گام علوم پايه اول، انتشارات نشرآزمون

كتاب تمرين  گام به گام علوم پايه اول، انتشارات نشرآزمون

كتاب كودك كلاس اولي من ، انتشارات جهاد دانشگاهي

كتاب دروس طلايي اول دبستان  ، انتشارات گسترش علوم

 

 

 

[ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۸۷ ] [ 0:33 ] [ ]
.: Weblog Themes By MihanSkin :.

درباره وبلاگ

سلام بر همکاران بزرگوار...
موضوعات وب
امکانات وب